Статут 


Корюківської гімназії

Корюківської міської ради

Чернігівської області

1. Загальна частина

2. Зарахування учнів до гімназії та їх відрахування

3. Органiзацiя навчально-виховного процесу

4. Оцiнювання навчальних досягнень учнiв

5. Виховний процес у гімназії

6. Учасники навчально-виховного процесу

7. Управлiння гімназією

8. Матерiально-технiчна база та фiнансово-господарська діяльність

9. Мiжнародне спiвробiтництво

10. Контроль за дiяльнiстю гімназії

11. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту

12. Реорганізація або ліквідація гімназії